Kullanıcı Sözleşmesi

Freegy (Neler Bedava) Kullanım Şartları Sözleşmesi

1. Taraflar

Bu “Üyelik Sözleşmesi”

  • Merkezi Şahkulu Mah. Serdarı Ekrem Sok. No: 15 Beyoğlu adresinde bulunan Neler Bedava Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Limited Şirketi (“Neler Bedava” veya “Freegy”) ile
  • Neler Bedava’nın sunduğu Hizmetler’den faydalanmak isteyen “Üye” arasında akdedilmiştir.

2. Amaç ve Kapsam

Bu Üyelik Sözleşmesi, Üye’nin, Neler Bedava hizmetlerinden faydalanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti için yapılmış olup Üye ile İş Yerleri ya da diğer Üyeler arasındaki ilişki bu Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamına girmemektedir.

3. Tanımlar

3.1. “Hizmetler”, Üye'nin bu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla Neler Bedava tarafından Mobil Uygulama aracılığıyla sunulan hizmetleri ifade eder. Hizmetler’e özellikle Promosyon ve Üye Ürünleri bilgilerinin tanıtım ve pazarlamasında Üye ve İşyerini ya da diğer Üyeleri buluşturan hizmetler ile bu çerçevede Promosyon ve Üye Ürünleri bilgilerinin dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişiminin yapılması dâhildir. 3.2. “Mobil Uygulama”, mülkiyeti Neler Bedava’ya ait olan ve Neler Bedava’nın bu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen Hizmetler'i üzerinde sunmakta olduğu mobil uygulamalarını, www.nelerbedava.com alan adına sahip internet sitesini ve Hizmetler’in sunulmasına özgülenmiş her türlü bilişim sistemini ifade eder. 3.3. “İş Yer(ler)i”, Neler Bedava ile yaptığı Üye İşyeri Sözleşmesi kapsamında Mobil Uygulama’ya üye olan ve Mobil Uygulama üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli Promosyonlar’ı duyuran, ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. 3.4. “Promosyon(lar)”, İş Yerleri’nin, Mobil Uygulama üzerinden Üyeler’e duyurabileceği ve ilan edebileceği indirim veya hediye şeklinde Üyeler’e sunulacak kampanyaları ve avantajları ifade eder. 3.5. “Üye Ürün(ler)i”, Üyeler tarafından Mobil Uygulama üzerinden diğer Üyeler’e duyurabileceği ve ilan edebileceği karşılıksız veya hediye şeklinde diğer Üyeler’e sunulabilecek çeşitli taşınır malları ifade eder. 3.6. “Üye”, Neler Bedava ile yaptığı bu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Mobil Uygulama’ya üye olan ve İş Yerleri tarafından Mobil Uygulama üzerinden verilen ilanlarla duyurulan Promosyonlar’dan faydalanacak olan, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek kişiyi ifade eder.

4. Hak ve Yükümlülükler

4.1. Üye, bu Üyelik Sözleşmesi’nin kurulmasını sağlayan üyelik başvurusunda, kendisinden talep edilen bilgileri ilgili form alanlarına doğru ve güncel bir mahiyette girdiğini taahhüt eder. 4.2. Üye, Mobil Uygulama aracılığıyla Promosyonlar ve Üye Ürünleri hakkında konum temelli dâhil olmak üzere Mobil Uygulama’nın imkân sağladığı her türlü yöntemle bilgi edinme ve bu Promosyonlar ile Üye Ürünleri’nden işbu Üyelik Sözleşmesi hüküm ve koşulları çerçevesinde faydalanma hakkına sahiptir. 4.3. Neler Bedava, Üye’nin, Promosyon’undan veya Üye ürünleri’nden faydalandığı İş Yerleri veya Üyeler ile ilgili görüşlerini, İş Yerleri’nin veya Üyelerin, Mobil Uygulama üzerinde bulunan sayfalarına yorum yaparak veya puan vererek açıklamasına ya da İş yerleri ve Üyeler ile yazışma yapmasına imkân sağlayabilir. Bu halde Üye, yorum, puanlama ve yazışmalarında işbu Üyelik Sözleşmesi’ne, yürürlükteki yasal mevzuata, genel adaba ve etik kurallarına uygun hareket edeceğini taahhüt eder. Üye'nin bu bağlamdaki işlem ve eylemlerine ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk bizzat kendisine aittir. 4.4. Mobil Uygulama ve Hizmetler, Üyeler için ücretsizdir. Ancak Hizmetler’den faydalanılabilmesi için internet bağlantısı gerektiğinden buna yönelik Üye’nin kendi internet kullanımından doğan her türlü masraf, bizzat Üye tarafından karşılanacaktır.

5. Promosyonlar’dan ve Üye Ürünleri’nden Faydalanmanın Şartları

5.1. Üye, Promosyonlar aracılığıyla kendisine sağlanan faydaları paraya çeviremez. Örneğin “1 çay alana 1 çay hediye” kampanyasında ikinci çayın parası nakit olarak talep edilemez. 5.2. QR kodu gönderilerek yararlanılacak Promosyonlar’da bir adet QR kodu yalnızca bir adet Promosyon için geçerli olacaktır. QR kodları yalnızca ilgili Üyeler tarafından kullanılabilir. Aynı QR kodu, birden fazla Promosyon için kullanılamaz. 5.3. Üye, Hizmetler’den faydalanırken genel ahlak kuralları ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmalıdır. Üyeler, hesaplarını veya Promosyon için kendilerine verilen QR kodlarını herhangi bir amaçla satamaz, satın alamaz ve/veya bundan gelir elde edemez. Aksi halde ilgili Üye’nin hesabı, Neler Bedava’nın takdirinde olmak üzere askıya alınabilir veya iptal edilebilir. 5.4. Üyelere sağlanan Promosyonlar, ürün miktarı, cinsi ve geçerlilik süreleri itibarı ile ilgili İş Yerleri tarafından belirlenir ve Promosyonlar’dan ancak geçerlilik süreleri içinde faydalanılabilir. 5.5. Neler Bedava, Mobil Uygulama’daki işlemlerine bağlı olarak Üyelerin puan kazanarak çeşitli ek Promosyonlar’dan faydalanabilecekleri çeşitli sistemler kurabilir. Bu sistemler, münhasıran Neler Bedava’nın takdirindedir ve Neler Bedava, söz konusu sistemlerde dilediği şekilde değişiklikler yapabilir, bunları tamamen ortadan kaldırabilir.

6. Kişisel Verilerin Korunması

6.1. Neler Bedava, Üye'nin herhangi bir şekilde kendisine sağladığı kişisel verileri yasal mevzuata uygun bir şekilde işlemeye, güvenliğini sağlamaya ve korumaya önem vermektedir. Üye'nin sağladığı kişisel veriler, Mobil Uygulama’da yer alan Aydınlatma Beyanı’na ve yasal mevzuata uygun olarak işlenmektedir. 6.2. Neler Bedava, Üye’ye daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla konum verileri dâhil onun alışveriş alışkanlıklarını gösteren çeşitli kişisel verilerini işleyebilir, ayrıca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kişisel verilerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak söz konusu makamlarla paylaşabilir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama için lütfen Aydınlatma Beyanı’nı inceleyiniz.

7. Sorumluluk Kaydı

7.1. Neler Bedava, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumundadır. Bu nedenle Neler Bedava, Mobil Uygulama’da yer alan ve bizzat kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan veya hukuka uygunluğundan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Aynı şekilde Üye ile İş Yerleri veya Üye ile diğer Üyeler arasındaki sözleşmesel veya diğer sair ilişkilere Neler Bedava hiçbir şekilde taraf olmayıp bu ilişkilerden doğabilecek sözleşmesel veya yasal her türlü sorumluluk Üye ve/veya Üye İşyerleri’ne aittir. Üye, Mobil Uygulama’dan gerçekleştireceği işlemlere ilişkin olarak İş Yerleri’ne, diğer Üyelere ve sair içerik sahiplerine karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabilecektir. 7.2. Neler Bedava, Mobil Uygulama’da bulunan içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü olmamasına karşın, takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme, gerekli gördüğü halde erişime kapatma ve silme haklarına sahiptir. Üye tarafından Mobil Uygulama üzerinde yayımlanan herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Neler Bedava ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, Neler Bedava ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı bizzat sorumludur.

8. Fikri Mülkiyet Hakları

Neler Bedava markası ve logosu, Mobil Uygulama’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Neler Bedava ve/veya hissedarlarına aittir. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Neler Bedava'nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Neler Bedava’nın, Neler Bedava hissedarlarının ve/veya söz konusu üçüncü kişilerin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

9. Sözleşme Değişiklikleri

Neler Bedava, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Mobil Uygulama’da yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Mobil Uygulama’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. Bu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Mobil Uygulama’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

10. Muhtelif Hükümler

10.1. Delil Sözleşmesi. Üye, bu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Neler Bedava’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile Neler Bedava’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi bağlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder. 10.2. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. Bu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Neler Bedava ve Üye arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili bir makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik veya uygulanamazlık ölçüsünde bu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. 10.3. Feragat. Neler Bedava veya Üye’nin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek ve söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

11. Bize Ulaşın

Şikayet, öneri ve talepleriniz için info@freegy.co adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz. 11 (on bir) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Biz Size Ulaşalım

Şahkulu Mah. Serdar-ı Ekrem Sok. No:15/A
34421, Beyoğlu, İstanbul

info@freegy.co